Statut

Statut Stowarzyszenia Vis et Honor

 

Spis treści:

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

 

§ 1

„Stowarzyszenie Vis et Honor”, zwane w dalszej części Statutu „Stowarzyszeniem” , jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym stowarzyszeniem proobronnym zawiązanym na czas nieokreślony, działającym na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. “Prawo o stowarzyszeniach”, Art. 4 Ust. 3 Ustawy o Powszechnym Obowiązku Obrony oraz postanowień niniejszego statutu.

 

§ 2

Stowarzyszenie odwołuje się do tradycji oręża polskiego w szczególności Obrony Narodowej II Rzeczypospolitej Polskiej oraz przedwojennych organizacji proobronnych: Związku Strzeleckiego, Towarzystwa Gimnastycznego “Sokół” i Armii Krajowej. Stowarzyszenie nawiązuje do dziedzictwa Konstytucji 3 Maja w myśl zapisu: “Naród winien jest sobie samemu obronę od napaści i dla przestrzegania całości swojej”.

 

§3

Podstawę prawną działania Stowarzyszenia, które podlega obowiązkowi wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego i posiada osobowość prawną, stanowią:

 1. Postanowienia niniejszego Statutu,
 2. Ustawa z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach (tekst jedn.: Dz. U. z 2001 r. ),
 3. Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn.: Dz.U. 1967 Nr 44 poz. 220)

 

§ 4

 1. Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto stołeczne Warszawa.
 3. Stowarzyszenie może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wymaga tego realizacja celów statutowych i działalność ta jest zgodna z prawem danego kraju.
 4. Stowarzyszenie może być członkiem Polskiego Związku Sportowego utworzonego w celu organizowania i prowadzenia współzawodnictwa w sportach strzeleckich oraz uczestniczyć we współzawodnictwie sportowym organizowanym przez ten związek.

 

§ 5

 1. Stowarzyszenie posługuje się godłem i pieczątką, których wzór określa niniejszy Statut.
 2. Wzór godła stanowi załącznik nr 1 do Statutu.
 3. Stowarzyszenie może posiadać sztandar.
 4. Stowarzyszenie używa pieczęci okrągłej Stowarzyszenia. Wzór pieczęci okrągłej stanowi załącznik nr 2 do Statutu.
 5. Stowarzyszenie może używać dodatkowo innych pieczęci, jeśli wymaga tego praktyka obrotu prawnego i działalność statutowa.
 6. Zarząd Stowarzyszenia może wprowadzić odznaki wskazujące na przynależność do Stowarzyszenia, funkcje pełnione w ramach Stowarzyszenia, przynależność do określonych komórek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz odznaki honorowe, określając w trybie uchwały ich wzór, zasady przyznawania i używania. Uchwały Zarządu w tym przedmiocie podlegają zatwierdzeniu przez Walne Zgromadzenie Członków.

 

§ 6

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i powołane jest na czas nieokreślony.

 

§ 7

 1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej swoich członków. Członkowie organów Stowarzyszenia za pełnione przez siebie funkcje nie pobierają wynagrodzenia.
 2. Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników na podstawie umów o pracę oraz powierzać wykonywanie określonych czynności na podstawie umów cywilnoprawnych.
 3. Stowarzyszenie ma prawo wypowiadać się w sprawach publicznych.

 

 § 8

Stowarzyszenie może posługiwać się pieczęciami oraz oznakami określonymi w szczegółowych przepisach a także może wydawać legitymacje członkowskie.

 

Rozdział II


Cele i formy działalności

 

§ 9

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. działanie na rzecz obronności Rzeczypospolitej Polskiej i jej umacniania,
 2. działanie na rzecz stworzenia powszechnej Obrony Terytorialnej jako elementu składowego systemu obronnego państwa,
 3. prowadzenie kampanii społecznej na rzecz powołania do życia powszechnej ochotniczej Obrony Terytorialnej,
 4. przygotowanie propozycji aktów prawnych związanych z funkcjonowaniem powszechnej Obrony Terytorialnej, przede wszystkim Ustawy o Krajowym Systemie Obrony Terytorialnej,
 5. przygotowanie młodzieży i obywateli RP do służby w powszechnej ochotniczej Obronie Terytorialnej oraz rezerwowych Siłach Zbrojnych RP, a także różnorodnych formacjach mundurowych i państwowych,
 6. wychowywanie członków w duchu patriotycznym wokół takich wartości jak: Bóg, Honor, Ojczyzna,
 7. propagowanie atrakcyjnych, aktywnych form spędzania wolnego czasu dorosłych, dzieci i młodzieży w oparciu o sport strzelecki, kursy, szkolenia, wyjazdy integracyjne itd.,
 8. podnoszenie sprawności fizycznej oraz poziomu wyszkolenia praktycznego i teoretycznego swoich członków,
 9. reprezentowanie, ochrona praw i interesów członków Stowarzyszenia oraz społeczności strzeleckiej, w tym przedstawicieli innych stowarzyszeń o charakterze kolekcjonerskim, sportowym lub proobronnym,
 10. kontynuowanie polskich tradycji strzelectwa i kultury posiadania broni palnej,
 11. przeciwdziałanie narkomanii, alkoholizmowi i innym uzależnieniom oraz patologiom,
 12. uczenie zdyscyplinowanego życia w zespole,
 13. działanie na rzecz strzelectwa i kolekcjonerstwa broni w rozumieniu przepisów Ustawy o broni i amunicji z dnia 21 maja 1999 r. z późniejszymi zmianami (Dz.U. 1999 Nr 53 poz. 549).

 

§ 10

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. tworzenie warunków do zaspokajania zainteresowań członków przede wszystkim w zakresie kształcenia ogólnego i specjalistycznego,
 2. prowadzenie szkoleń, wykładów, ćwiczeń, kursów i obozów oraz szkolenia wojskowego i pierwszej pomocy,
 3. udział w obchodach i uroczystościach narodowych,
 4. prowadzenie działalności wydawniczej i informacyjnej,
 5. współdziałanie z władzami państwowymi i samorządowymi oraz instytucjami powołanymi do działania w zakresie obronności państwa,
 6. organizację konferencji, seminariów, odczytów na temat służby w formacjach rezerwowych SZ RP,
 7. organizowanie przedsięwzięć związanych z działalnością w zakresie kultury, kultury fizycznej, sportu oraz higieny i oświaty zdrowotnej,
 8. prowadzenie świetlic środowiskowych oraz klubów zainteresowań,
 9. krzewienie zamiłowania krajoznawczego oraz umiejętności turystycznych,
 10. szerzenie wiedzy ekologicznej, inspirowanie i prowadzenie prac na rzecz ochrony środowiska,
 11. realizowanie zadań zleconych przez organy administracji państwowej, samorządowej oraz osoby prawne i fizyczne,
 12. Inicjowanie i koordynacja wszelkich programów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa publicznego, pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego,
 13. prowadzenie w/w działalności także wśród nie zrzeszonych w „Stowarzyszeniu Vis et Honor”,
 14. współpracę z organami władz państwowych, administracji rządowej i samorządu terytorialnego, placówkami oświaty i wychowania, w zakresie realizacji programu wychowania ogólnego i obywatelskiego,
 15. kształcenie kadry instruktorskiej, w tym rezerwistów Sił Zbrojnych RP i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Stowarzyszenia,
 16. współpraca z Siłami Zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie obowiązujących aktów prawnych,
 17. tworzenie współzawodnictwa sportowego w strzelectwie sportowym, praktycznym oraz historycznym,
 18. przygotowanie i utrzymanie zaplecza technicznego do realizacji powyższych celów, w szczególności odpowiednich strzelnic na terenie Rzeczypospolitej Polskiej,
 19. udział członków Stowarzyszenia w wystawach, konferencjach i innych imprezach promujących kulturę posiadania broni palnej. Organizowanie imprez i pikników militarnych, współpraca z innymi stowarzyszeniami o charakterze proobronnym w tym zakresie.

 

§ 11

 1. Stowarzyszenie może prowadzić działalność odpłatną i nieodpłatną pożytku publicznego w sferze działań określonych art. 4 ustawy z dnia 24 czerwca 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst pierwotny: Dz. U. 2003 r. Nr 96 poz. 873 z póź. zm.) zgodnie z celami Stowarzyszenia i Polską Klasyfikacją Działalności.
 2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Cały dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia (100%) przeznaczony jest na realizację celów statutowych Stowarzyszenia i nie może być przeznaczony do podziału między członków Stowarzyszenia.
 3. Zakres prowadzonej działalności odpłatnej i nieodpłatnej pożytku publicznego oraz działalności gospodarczej określa Regulamin uchwalany przez Zarząd Stowarzyszenia.

 

 § 12

Stowarzyszenie ma prawo utrzymywać kontakt i należeć do wszystkich związków i stowarzyszeń krajowych, jak i zagranicznych oraz międzynarodowych, zgodnie z potrzebami statutowymi.

 

§ 13

 1. Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem niezależnym ideowo i organizacyjnie od partii, ruchów i organizacji o charakterze politycznym.
 2. Działalność partii politycznych w strukturach „Stowarzyszenie Vis et Honor” jest zabroniona.
 3. Nie można wykorzystywać struktur ani symboli „Stowarzyszenie Vis et Honor” do prowadzenia działalności politycznej.

 

Rozdział III


Kandydaci i członkowie – ich prawa i obowiązki

 

§ 14

Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym „Stowarzyszenie Vis et Honor”.

 

§ 15

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. kandydatów na członków zwyczajnych,
 2. zwyczajnych,
 3. wspierających,
 4. honorowych.

 

 § 16

 1. Kandydatem na członka zwyczajnego Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. ukończył 16 rok życia,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. utożsamia się z celami statutowymi „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  4. deklaruje chęć realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  5. posiada odpowiednie kwalifikacje moralne,
  6. złożył deklarację członkowską,
  7. został zarekomendowany przez jednego członka zwyczajnego.
 2. O przyjęciu lub odmowie w poczet kandydatów, osoba aplikująca jest informowana pisemnie lub drogą elektroniczną.
 3. Osoby o których mowa w 15 pkt. 1 c) i d) mogą być decyzją Zarządu zwolnione ze stażu kandydackiego.
 4. Kandydat ma obowiązki wynikające z 13 pkt. 13 i nie przysługują mu prawa przysługujące członkowi zwyczajnemu Stowarzyszenia.
 5. Kandydat wnosi pełną bezzwrotną opłatę wpisową, której wysokość ustala Zarząd.
 6. Po skończeniu stażu kandydackiego i przyjęciu do Stowarzyszenia członek kandydat wnosi składkę członkowską w wysokości proporcjonalnej do okresu członkostwa w roku przyjęcia do Stowarzyszenia Vis et Honor.
 7. Kandydat na członka zwyczajnego Stowarzyszenia ma obowiązek poinformowania w deklaracji członkowskiej czy kiedykolwiek był już członkiem Stowarzyszenia lub czy starał się już o członkostwo w Stowarzyszeniu i czy było mu ono odmówione.
 8. Kandydat na członka zwyczajnego ma prawo zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 9. Potwierdzeniem członkostwa jest legitymacja członkowska, której wzór ustala Zarząd.
 10. Kandydat na członka zwyczajnego ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. dokonania opłaty wpisowej w wysokości ustalonej przez Zarząd,
  3. regularnego opłacania składek członkowskich,
  4. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

§ 17

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który:
  1. ukończył 18 rok życia,
  2. korzysta z pełni praw publicznych,
  3. utożsamia się z celami statutowymi „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  4. deklaruje chęć realizacji celów statutowych „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  5. posiada odpowiednie kwalifikacje moralne,
  6. złożył deklarację członkowską,
  7. został zarekomendowany przez dwóch członków zwyczajnych.
 2. Członek zwyczajny ma prawo:
  1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
  2. zgłaszać wnioski w sprawach związanych z działalnością Stowarzyszenia.
 3. Członek zwyczajny ma obowiązek:
  1. przestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek członkowskich,
  3. aktywnego uczestniczenia w realizacji celów Stowarzyszenia.

 

 § 18

Osoby niepełnoletnie muszą wraz z deklaracją członkowską przedstawić pisemną zgodę rodziców lub prawnych opiekunów na uczestnictwo w działalności „Stowarzyszenia Vis et Honor”.

 

 § 19

Przyjęcia w poczet członków zwyczajnych dokonuje Zarząd uchwałą podjętą w okresie do 2 lat od daty złożenia deklaracji zawierającej rekomendację dwóch członków zwyczajnych.

 

 § 20

 1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla rozwoju Stowarzyszenia.
 2. Godność Członka Honorowego nadaje Zarząd na wniosek trzech członków zwyczajnych.
 3. Członek Honorowy ma prawa członka zwyczajnego Stowarzyszenia z wyjątkiem biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Członek Honorowy ma obowiązek przestrzegania postanowień Statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia.
 5. Członkostwa Honorowego pozbawia Zarząd na wniosek trzech członków zwyczajnych.
 6. Członkowie Honorowi tworzą Komitet Honorowy „Stowarzyszenie Vis et Honor”.
 7. Członkowie Honorowi zwolnieni są z opłacania składek członkowskich i innych opłat ustanowionych uchwałą zarządu.
 8. Komitet Honorowy z głosem doradczym bierze udział w działalności statutowej Stowarzyszenia.

 

§ 21

 1. Członkiem wspierającym Stowarzyszenia może zostać osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która wspiera jego działalność statutową.
 2. Przyjęcia na członka wspierającego dokonuje Zarząd Stowarzyszenia w drodze uchwały na podstawie podpisanej deklaracji.
 3. Członkowie wspierający nie posiadają biernego oraz czynnego prawa wyborczego, mogą jednak brać udział z głosem doradczym w zebraniach statutowych władz Stowarzyszenia, poza tym posiadają takie prawa jak członkowie zwyczajni. Członkowie wspierający Stowarzyszenia tworzą Komitet Wspierający „Stowarzyszenie Vis et Honor”.
 4. Członek wspierający ma obowiązek wywiązywania się z zadeklarowanych świadczeń, przestrzegania statutu oraz uchwał władz Stowarzyszenia.

 

 § 22

 1. Nowo przyjęci członkowie zwyczajni Stowarzyszenia wpłacają składki członkowskie w ciągu 14 dni od otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia
 2. Składki członkowskie powinny zostać opłacone do końca pierwszego kwartału każdego roku.
 3. W uzasadnionych przypadkach Zarząd Stowarzyszenia może obniżyć składkę członka zwyczajnego o 50% podstawowej składki członkowskiej jeżeli przemawia za tym ponadprzeciętne zaangażowanie członka w sprawy Stowarzyszenia.

 

 § 23

Członkowie stowarzyszenia podają do wiadomości Zarządu Stowarzyszenia adres poczty elektronicznej lub adres korespondencyjny; adresy te służyć będą do kontaktu ze strony władz Stowarzyszenia.

 

 § 24

 1. Członkostwo w „Stowarzyszeniu Vis et Honor” ustaje w przypadku:
  1. dobrowolnego wystąpienia zgłoszonego na piśmie o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia;
 2. Skreślenie z listy członków uchwałą Zarządu w przypadku:
  1. rażącego nieprzestrzegania postanowień statutu, regulaminów i uchwał władz „Stowarzyszenia Vis et Honor” lub działania na szkodę „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  2. nieopłacenia składki członkowskiej na dany rok do końca okresu rozliczeniowego, tj. do dnia 31 grudnia roku, w którym składka winna być opłacona,
  3. prawomocnego orzeczenia sądu powszechnego orzekającego karę pozbawienia praw publicznych względem członka „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  4. utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego będącego osobą prawną,
 3. Rozwiązania się „Stowarzyszenie Vis et Honor”.
 4. Śmierci członka.

 

§ 25

Od uchwały Zarządu w sprawie pozbawienia członkostwa w „Stowarzyszeniu Vis et Honor” przysługuje prawo odwołania do Komisji Rewizyjnej w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownej uchwały.

 

§ 26

W przypadku ustania członkowstwa wpłacone składki członkowskie oraz opłata wpisowa nie podlegają zwrotowi.

 

Rozdział IV


Władze Stowarzyszenia

 

§ 27

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd,
 3. Komisja Rewizyjna,

 

§ 28

Wybory członków Zarządu Stowarzyszenia i Komisji Rewizyjnej odbywają się na kadencję, która trwa 3 lata, w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Członków.

 

 § 29

Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być członkami Zarządu ani pozostawać z nimi w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa.

 

 § 30

Uchwały wszystkich władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów, o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.

 

Walne Zgromadzenie Członków

 

 § 31

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą „Stowarzyszenia Vis et Honor”.
 2. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd raz na 3 lata.
 4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd poprzez wysłanie listu poleconego i listu e-mail przez Zarząd:
  1. z własnej inicjatywy,
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej,
  3. na wniosek 2/3 ogółu członków zwyczajnych,
 5. O terminie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wraz z proponowanym porządkiem obrad Zarząd zawiadamia członków listem poleconym i elektronicznym na 30 dni przed terminem obrad.
 6. Jeśli zawiadomienie o drugim terminie Walnego Zgromadzenia nie stanowi inaczej, odbywa się ono godzinę później jak w pierwszym terminie i w tym samym miejscu, przy czym uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania w pierwszym terminie, a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie, jeśli dalsze postanowienia nie stanowią inaczej.
 7. W przypadku równego rozłożenia głosów w trakcie głosowania, decyduje głos przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
 8. Walne Zgromadzenie Członków:
  1. ustala kierunki i program działania Stowarzyszenia,
  2. wybiera Zarząd i Komisję Rewizyjną,
  3. rozpatruje i zatwierdza sprawozdania Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  4. decyduje w sprawie udzielania absolutorium Zarządowi,
  5. uchwala zmiany statutu „Stowarzyszeniu Vis et Honor”,
  6. podejmuje uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o przeznaczeniu jego majątku,
  7. rozpatruje odwołania od uchwał Zarządu.

 

§ 32

 1. Jeżeli w danym roku w dniu 1 stycznia, liczba członków zwyczajnych „Stowarzyszenia Vis et Honor” przekroczy liczbę 200 osób, Walne Zebranie Członków zostaje zastąpione Walnym Zebraniem Delegatów.
 2. Delegaci wybierani są w głosowaniu jawnym w drodze elektronicznej.
 3. Kandydatami na delegatów są wszyscy członkowie zwyczajni „Stowarzyszenia Vis et Honor” pod warunkiem zgłoszenia się na Listę Kandydatów na Delegatów w sposób i w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu traktującej o zwołaniu Walnego Zebrania Delegatów.
 4. Głosowanie na delegatów odbywa się w ten sposób, że Zarząd przesyła do wszystkich członków zwyczajnych „Stowarzyszenia Vis et Honor”, na ich adresy email wskazane w deklaracji członkowskiej lub następnie zmienione, listę kandydatów na delegatów ze wskazaniem terminu oddawania głosów. Głosowanie odbywa się poprzez przesłanie e-maila zwrotnego w terminie wskazanym w Uchwale Zarządu z załącznikiem zawierającym listę delegatów, na których członek oddaje głos w formacie PDF.
 5. Głos jest nieważny jeżeli:
  1. wskazano w nim więcej niż 80 nazwisk delegatów,
  2. wskazano w nim osobę lub osoby spoza listy kandydatów na delegatów,
  3. przesłano więcej niż jeden mail z głosami,
  4. głos nadszedł z emaila nie wskazanego przez członka w deklaracji członkowskiej lub później przez niego nie zmienionego,
  5. głos wpłynął po lub przed terminem wskazanym do głosowania,
  6. głos wpłynął zapisany w innym formacie niż nieedytowalny Portable Document Format (pdf.).
 6. Delegatami zostaje pierwsze 80 osób, które uzyskały największą ilość głosów. W przypadku gdy równą ilość głosów otrzymało więcej niż 80 osób, wszystkie one zostają Delegatami. W przypadku jednak gdy liczba delegatów miałby przekroczyć 100 osób, dla osób o równej liczbie głosów zarządza się drugą turę głosowania. Delegatami są również członkowie aktualnego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej.
 7. Lista Delegatów zostanie podana do wiadomości członków stowarzyszenia w Uchwale Zarządu.
 8. Kadencja Walnego Zebrania Delegatów kończy się z upływem końca roku poprzedzającego kolejny Zwyczajny Zjazd Delegatów lub Członków.
 9. Mandat delegata wygasa:
  1. w przypadku utraty członkostwa zwyczajnego w „Stowarzyszeniu Vis et Honor”,
  2. nie wybrania na kolejną kadencję.

 

Zarząd Stowarzyszenia

 

 § 33

 1. Zarząd składa się od 3 do 5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków.
 2. Zarząd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego składu:
  1. Prezesa Zarządu,
  2. Wiceprezesów Zarządu,
  3. Skarbnika.
 3. Zebrania zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na 6 miesięcy. Zebranie Zarządu zwołuje dowolny członek zarządu. Zwołujący powiadamia wszystkich członków Zarządu o terminie i miejscu posiedzenia listem elektronicznym (e-mail) o tytule „Posiedzenie Zarządu Stowarzyszenia Vis et Honor” wysłanym na adresy poczty elektronicznej (e-mail) wskazane przez członków Zarządu zgodnie z 23 niniejszego Statutu.
 4. Zarząd podejmuje decyzję w drodze uchwały przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby członków Zarządu.
 5. Do reprezentowania Stowarzyszenia oraz zaciągania zobowiązań majątkowych uprawniony jest:
  1. w przypadku zarządu jednoosobowego – członek Zarządu,
  2. w przypadku Zarządu wieloosobowego – łącznie dwóch członków zarządu.
 1. Zarząd może udzielić osobom kierującym pracą biura Zarządu pełnomocnictw ogólnych do działania w imieniu Stowarzyszenia w granicach zwykłego zarządu.

 

§ 34

Do zadań Zarządu należy kierowanie działalnością „Stowarzyszenia Vis et Honor” w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków:

 1. Realizowanie uchwalonego przez Walne Zebranie programu Stowarzyszenia oraz innych uchwał Walnego Zebrania,
 2. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków,
 3. Kierowanie bieżącymi sprawami Stowarzyszenia,
 4. Ustalanie wysokości rocznej składki członkowskiej, opłaty wpisowej i zarządzanie majątkiem „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
 5. określanie wysokości dodatkowych opłat członkowskich,
 6. Wnioskowanie do właściwych organów o nadanie odznaczeń państwowych i resortowych dla członków „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
 7. Przyjmowanie i wykluczanie członków Stowarzyszenia,
 8. Uchwalanie i zatwierdzanie regulaminów Stowarzyszenia ,
 9. Wydawanie instrukcji i zarządzeń organizacyjnych, powoływanie i rozwiązywanie komórek organizacyjnych Stowarzyszenia oraz uchwalanie i rozwiązywanie regulaminów ich działania,
 10. Powoływanie wewnętrznych jednostek organizacyjnych,
 11. Podejmowanie uchwał o zmianie statutu w zakresie związanym z zaleceniami i poleceniami Krajowego Rejestru Sądowego i organu nadzoru,
 12. Przedstawienie pełnej dokumentacji (sprawozdań, budżetów i bilansów ) z działalności w czasie kadencji podczas obrad Walnego Zebrania Członków,
 13. Prowadzenie polityki kadrowej – zatrudnianie i zwalnianie pracowników,
 14. Ustalenie zakresu obowiązków i odpowiedzialności pracowników,
 15. Rozpatrywanie spraw spornych między członkami Stowarzyszenia,
 16. Przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów na rzecz Stowarzyszenia,
 17. Przyznawanie nagród lub nakładanie kar na członków Stowarzyszenia,
 18. Ustalenie zasad i trybu odbywania stażu kandydackiego

 

Komisja Rewizyjna

 

§ 35

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym „Stowarzyszenie Vis et Honor” i składa się z 3 osób.
 2. Komisja Rewizyjna wybiera ze swego grona przewodniczącego, jego zastępcę i sekretarza.
 3. Członkowie Komisji mają prawo:
  1. uczestniczyć w zebraniach Zarządu z głosem doradczym,
  2. wnioskować o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia,
  3. wglądu do wszelkiej dokumentacji „Stowarzyszenia Vis et Honor”.
 4. Komisja Rewizyjna działa na podstawie własnego regulaminu. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są zwykłą większością głosów w obecności wszystkich jej członków.
 5. Komisja Rewizyjna ma obowiązek m. in.:
  1. kontrolowania co najmniej raz w roku całokształtu działalności Stowarzyszenia,
  2. wydawania zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności „Stowarzyszenia Vis et Honor”, określenia terminów oraz sposobów ich usunięcia,
  3. składania sprawozdań ze swej działalności Walnemu Zgromadzeniu,
  4. składania wniosków o udzielanie absolutorium Zarządowi,w razie potrzeby dokonywania wykładni statutu „Stowarzyszenia Vis et Honor”,
  5. rozpatrywania wniosków i odwołań członków “Stowarzyszenia Vis et Honor” dotyczących stwierdzenia uchybień uchwał Zarządu,
  6. występowaniem z żądaniem zwołania posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia niezgodnych z prawem lub statutem bądź istotnymi interesami „Stowarzyszenia Vis et Honor” działań Zarządu.
  7. Członkowie Komisji pracują społecznie.

 

 § 36

 1. Kooptacja członków Zarządu i członków Komisji Rewizyjnej „Stowarzyszenia Vis et Honor” w czasie trwania kadencji nie może przekroczyć składu władz pochodzących z wyboru. Kooptacji dokonuje organ, w którego składzie nastąpił vacat.
 2. W razie kooptacji przekraczającej skład władz pochodzących z wyboru Zarząd ma obowiązek zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków.

 

Rozdział V

 

Majątek i gospodarka finansowa

 

§ 37

 1. Na majątek „Stowarzyszenia Vis et Honor” składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze.
 2. Na fundusze „Stowarzyszenia Vis et Honor” składają się:
  1. Składki członkowskie,
  2. darowizny, spadki i zapisy,
  3. dotację na zadania zlecone państwowe,
  4. dotację na zadania zlecone przez samorząd terytorialny,
  5. dochody z majątku,
  6. dochody z działalności gospodarczej,
  7. inne wpływy.
 3. Wysokość składek ustalana jest przez Zarząd.
 4. Majątek „Stowarzyszenia Vis et Honor” nie może być przekazywany na rzecz członków władz naczelnych lub pracowników oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach.
 5. Do dysponowania majątkiem Stowarzyszenia upoważniony jest Zarząd.

 

Rozdział VI

Postanowienia końcowe

 

§ 38

Zmiany Statutu „Stowarzyszenia Vis et Honor” wymagają uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania a bez względu na liczbę obecnych w drugim terminie Walnego Zgromadzenia Członków.

 

§ 39

 1. Rozwiązanie Stowarzyszenia wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia Członków powziętej większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków uprawnionych do głosowania zarówno w pierwszym, jak i drugim terminie.
 2. Uchwalając rozwiązanie Stowarzyszenia, Walne Zgromadzenie powołuje Komisję Likwidacyjną, a także wskazuje fundacje i stowarzyszenia nie nastawione na zysk o celach możliwie najbliższych celom powstania Stowarzyszenia, na których rzecz przejdzie majątek Stowarzyszenia po zaspokojeniu jego wierzycieli.

 

§ 40

W razie wydania przez sąd postanowienia o odmowie rejestracji zmian statutu „Stowarzyszenia Vis et Honor”, Zarząd podejmuję uchwałę o zwołaniu, w ciągu 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia, Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego porządek obrad musi uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

 

§ 41

W razie wydania przez sąd postanowienia o stwierdzeniu nieważności obrad i odmowie rejestracji nowo wybranego składu władz „Stowarzyszenia Vis et Honor”, członkowie ostatniego wpisanego do rejestru sądowego składu Zarządu stają się Komisją Zjazdową i podejmują uchwałę o zwołaniu w ciągu 2 miesięcy od daty uprawomocnienia się postanowienia Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, którego przygotowanie i porządek obrad muszą uwzględniać naprawienie uchybień wskazanych przez sąd.

 

§ 42

Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem wpisania go do KRS.

Statut Stowarzyszenia dostępny jest w formacie pliku .pdf do wglądu po uprzednim kontakcie mailowym.